18 de maig 2012

Any Europeu de l'Envelliment Actiu i de la Solidaritat Intergenaracional 2012


L'Ajuntament de Barcelona va filmar a un grup de les AUGG mentre feia una sortida cultural al refugi antiaeri de la Plaça del Diamant. 

Per obtenir més informació cliqueu aquí

Possiblement, l'augment de l'esperança de vida és una de les grans consecucions assolides pels països de la Unió Europea. Malgrat això, aquest gran avenç aconseguit gràcies als esforços i la solidaritat de les diferents generacions, en aquests darrers anys també s'ha convertit en un dels reptes més importants i a la vegada apassionants que en les properes dècades hauran d'abordar els governs i les societats europees, a fi d'afrontar amb enginy i eficàcia les conseqüències derivades del ràpid increment de la població major de seixanta anys i del seu progressiu envelliment.
Per aconseguir aquest repte, el 6 de setembre de 2009, la Comissió Europea va declarar l'any 2012 Any Europeu de l'Envelliment Actiu i la Solidaritat Intergeneracional. En aquest sentit, amb l'objectiu d'impulsar la participació en aquesta celebració, va promulgar la Decisió núm 940/2011/UE del Parlament Europeu i del Consell de 14 de setembre de 2011.
Així, doncs, la Comissió Europea, en el marc d'aquesta Declaració, va instar les institucions governamentals dels estats membres de la Unió a promoure i impulsar des de tots els estaments i àmbits de la societat el principi d'envelliment actiu. És per això que el Govern de la Generalitat de Catalunya, a través de la Secretaria de Família del Departament de Benestar Social i Família, fidel al compromís amb les persones grans, participarà també en aquesta celebració juntament amb les entitats i els organismes que des de tot el territori català treballen per a la gent gran del nostre país. Per tant, institucions, organismes i ens locals de tot Catalunya han estat convidats a adherir-se a aquesta commemoració a fi que, conjuntament, de manera emancipada i sense complexos, divulguin i impulsin l'envelliment actiu com un instrument eficaç per combatre l'aïllament social de les persones grans, així com per estimular les relacions entre les generacions.
A més de generar les sinergies i teixir les complicitats necessàries entre tots els actors implicats, abans de definir els projectes i les activitats que es duran a terme en el marc d'aquesta celebració, la Secretaria de Família ha dissenyat uns eixos orientatius sobre els quals considera que hauran de pivotar totes les iniciatives que s'endeguin. A grans trets, aquestes línies d'actuació quedaran definides segons tres grans blocs que, en resum, abordaran els àmbits següents:
  • Participació activa de la gent gran i promoció de les relacions intergeneracionals.
  • Millora del benestar i la salut de la gent gran a partir de l'envelliment actiu.
  • Formació contínua de la gent gran.

Actes d'Inauguració i cloenda de curs

www.flickr.com

Assemblea

www.flickr.com

25è Aniversari

www.flickr.com