17 de gener 2012

Certamen de Poesia i Concurs de Relats Breus


L'Associació Amics dels Àngels, convoca el XIIè Certamen de Poesia Amics dels àngels i us conviden a participar-hi,


Les bases les podeu consultar clicant aquí  a l'apartat de certamens

Lliurament de les poesies:
Les poesies s'enviaran certificades o es lliurarant a mà a ANGELUS, Carrer de València 216. 08011 Barcelona - Telf. 933230616.
Termini d'admissió: 2 de març de 2012
Lliurement de premis: es realitzarà a ANGELUS el dia 28de març de 2012 a les 19,30 h.

                                                 * * * * * * * * * * * * * * * * * *

L'Associació CIC tambè convoca la Tercera Edició del  CONCURS DE RELATS BREUS “MARIA ROSA FARRÉ”

L’Associació CIC i l’Aula d’Extensió Universitària CIC de la Gent Gran convoca un concurs de relats breus d’acord amb les següents bases:
Bases de la convocatòria 2012
1 – El primer Premi de RELATS BREUS MARIA ROSA FARRÉ està dotat amb 300 €.
2 – El Jurat pot decidir el lliurament d’un accèssit en quin cas estarà dotat amb 100 €.
Sobre la dotació del premi es practicarà la retenció fiscal que correspongui
3 – Podran participar-hi totes les persones assistents a les Aules d’Extensió Universitària vinculades a AFOPA. Cada una d’elles només pot presentar una obra.
4 – Ha de ser un relat de ficció escrit en llengua catalana.
5 – Els relats breus s’ajustaran a les condicions següents:
- Ser inèdits
- Tenir una extensió no superior a 5 fulls din A4 ni inferior a 3
- Es presentaran mecanografiats a doble espai amb tipus de lletra 10 i escrits en una sola cara
6 – El termini de presentació dels relats finalitzarà el dia 29 de febrer de 2012 i s’hauran enviar per correu certificat o lliurar-les personalment a:
Associació CIC
Via Augusta 228 baixos
08021 BARCELONA
7 – Els treballs es presentaran en un sobre tancat, signades amb pseudònim. A l’interior d’aquest sobre, n’hi ha d’anar un altre de més petit (la plica) amb les dades de l’autor/a, fotocòpia del DNI, un telèfon de contacte i el nom de l’Aula a la qual pertany.
8– El Jurat serà anomenat per l’equip de direcció de l’Associació CIC.
9 – El resultat del Jurat es donarà a conèixer a la persona premiada el dia 30 de març de 2012
10 – El guanyador o guanyadora del premi es compromet a assistir a la seva entrega, que es portarà a terme el dia 23 d’abril de 2012.
11 – La obra premiada i la de l’accèssit, si s’escau, quedaran en poder de l’Associació CIC, la qual es reserva el dret de publicar-les o fer la seva difusió mitjançant la pàgina Web, fent constar el nom de l’autor o autora. Els treballs no premiats quedaran a disposició dels autors i autores a partir del lliurament del premi i fins el 30 de maig 2011 al lloc on els han presentat. Finalitzat aquest termini no es retornaran.
12 – La participació en el concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.
13 – El Jurat es reserva el dret a decidir sobre qualsevol qüestió que pugui sorgir relacionada amb les bases del concurs i en especial sobre l’acceptació de treballs presentats per persones guanyadores d’ anteriors edicions.

Actes d'Inauguració i cloenda de curs

www.flickr.com

Assemblea

www.flickr.com

25è Aniversari

www.flickr.com